بسته ممتاز و کوهی

بسته ممتاز و کوهی

در این بسته 12 ظرف عسل طبیعی به شرح ذیل را با 200,000 تومان تخفیف استثنایی خریداری می نمایید:


  • دو عدد عسل طبیعی 650 گرمی کوهی - 
  • دو عدد عسل طبیعی 650 گرمی ممتاز - 
  • دو عدد عسل طبیعی 350 گرمی کوهی - 
  • دو عدد عسل طبیعی 350 گرمی ممتاز - 
  • چهار عدد عسل طبیعی 230 گرمی کوهی -